Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – rok szkolny 2022/2023

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywać się będą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx

od 10 marca 2022 r. od godziny 8:00

do 28 marca 2022 r. do godziny 13:00

 

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  zostanie ogłoszona do 01.04.2022 r. do godz. 13:00.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, drukują go Państwo wraz z załącznikami i podpisany umieszczają w srebrnej skrzynce przy wejściu do budynku szkoły od ulicy Sowinieckiej.

Sekretariat czynny jest w godzinach 8:00 – 15:00.

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich (na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

 1.  rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów (po 3 punkty za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;
 3. rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 2 punkty (po 1 punkcie za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 2 punkty (po 1 punkcie za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 5. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 10.03.2022 r. do 28.03.2022 r. do godz. 13:00 Od 20.04.2022 r. do 13.05.2022 r. do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082). Do 30.03.2022 r. Do 18.05.2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Do 01.04.2022 r. do godz. 13:00 Do 20.05.2022 r do godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Do 08.04.2022 r. do godz. 13:00 Do 27.05.2022 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Do 11.04.2022 r. do godz. 15:00 Do 30.05.2022 r. do godz. 13:00

 

 

 

Skip to content