Zapisy do świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart tj. do 06 września 2021 r. Niedotrzymanie terminu zapisu może spowodować, że dziecko nie będzie mogło rozpocząć korzystania ze świetlicy wraz z początkiem roku szkolnego.

KARTA ZGŁOSZENIA – plik do pobrania

Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022:

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w szkole wypełnionej karty zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie.

Wypełnione karty należy przesłać mailowo scan na adres swietlica@sp2mosina.edu.pl

 lub do skrzynki podawczej.

Termin składania kart zgłoszenia upływa 06.09.2021 r.

 1. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej zostaną przekazane dzieciom, a także dostępne są:
 • u wychowawców świetlicy
 • na stronie internetowej szkoły pod linkiem: KARTA ZGŁOSZENIA
  (prosimy o składanie kart wydrukowanych dwustronnie)
 1. Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia, oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej, oraz że zapoznał się z klauzurą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez szkołę.
 2. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
  a) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
  b) pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci,
  c) korzystające z publicznych środków komunikacji w czasie dojazdu do szkoły i powrotu,
  d) będące uczniami klas 0-III,
  e) będące uczniami klas IV-VIII,
 3. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
 4. Wnioski i prośby indywidualne o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego rozpatruje Dyrektor SP nr 2 w Mosinie.
 5. Przed wypełnieniem karty zgłoszeniowej do świetlicy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z:
  – regulaminem świetlicy,
  – informacjami na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy szkolnej,
  – klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
Skip to content