Nauczyciele z „Dwójki” pojadą za granicę

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie realizuje projekt współfinansowany ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), dzięki czemu ponad połowa kadry pedagogicznej szkoły wyjedzie na mobilności zagraniczne w celu podnoszenia kwalifikacji do partnerskich placówek oświatowych we Francji, Turcji i na Cyprze.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie krajów w nim uczestniczących w efektywnym wykorzystywaniu potencjału kapitału społecznego oraz promowaniu idei uczenia się przez całe życie. Projekt Szkoły Podstawowej nr 2 jest współfinansowany ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER.

Według założeń programu, projekty tego typu mają wspierać rozwój kompetencji zawodowych i językowych kadry pedagogicznej oraz stworzyć warunki do czerpania wiedzy i doświadczenia z różnorodności kulturowej i społecznej. Dzięki projektowi szkoła zyska wymiar europejski, a uczniowie zyskają kompetentnych, otwartych na innowacjenauczycieli.

Projekt koordynowany jest przez nauczycieli szkoły pod nadzorem pani Dyrektor Alicji Trybus. Tytuł projektu „Otwarci na świat, otwarci na szkołę, otwarci na uczniów” odzwierciedla jego międzynarodowy charakter. W ramach współpracy z partnerskimi placówkami edukacyjno-oświatowymi za granicą, 37 nauczycieli szkoły weźmie udział w kilkudniowych wyjazdach do Francji, Turcji i na Cypr, gdzie uczestniczyć będą w różnego rodzaju aktywnościach podnoszących ich kwalifikacje.

Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy projektu odbędą szkolenie przygotowawcze obejmujące zagadnienia pedagogiczne, kulturowe i językowe. W trakcie samych wyjazdów natomiast, część nauczycieli objętych zostanie szkoleniami metodycznymi, a część weźmie udział w procesach dydaktycznych poprzez obserwację pracy zagranicznych nauczycieli (tzw. „job shadowing”) lub zaangażowanie się w prowadzenie zajęć (tzw. „teaching assignment”).

Dyrekcja szkoły przekonana jest, że realizacja projektu przyczyni się do podniesienia lub zdobycia nowych kompetencji nauczycieli, co z kolei przełoży się na podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły. Dodatkową korzyścią będzie współpraca z instytucjami w innych krajach oraz nawiązanie przez kadrę relacji z zagranicznymi nauczycielami, dzięki czemu na trwałe może zaistnieć wzajemna wymiana doświadczeń i przepływ wiedzy, również po zakończeniu projektu.

Skip to content