DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp2mosina.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2024-02-29

Treści lub funkcje niedostępne:
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Alicja Trybus , adres e-mail: sekretariat@sp2mosina.edu.pl , telefon: +48502404222.

Informacja zwrotna
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt : Alicja Trybus , ADRES EMAIL: sekretariat@sp2mosina.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618136717. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Wejście główne do budynku jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych – brak schodów i progów. Wejście do budynku od strony boiska zawiera podjazd umożliwiający wjazd osobom niepełnosprawnym.

Dostosowanie korytarzy
Wszystkie korytarze są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Dostosowanie wind
Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu za pomocą domofonu umieszczonego po lewej stronie w wejściu głównym i po prawej stronie w wejściu od strony boiska. Wyżej wymieniony pracownik otworzy drzwi wejściowe i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np. odprowadzi interesanta do pomieszczenia na parterze, bądź zawoła pracownika z powyższych kondygnacji. W budynku nie ma windy.

Dostępność informacji głosowych
Szkoła nie posiada informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu online.

Skip to content