Regulamin korzystania z podręczników i ćwiczeń w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin korzystania z podręczników i ćwiczeń zakupionych z dotacji  w roku szkolnym 2021/2022 

 

  1. Na początku roku szkolnego uczniowi wypożyczone zostają podręczniki zakupione w ramach dotacji. Ćwiczenia objęte dotacją otrzymuje uczeń na własność, natomiast podręczniki podlegają zwrotowi pod koniec zajęć szkolnych w danym roku.
  1. Po otrzymaniu podręczników uczeń/rodzic powinien założyć owijki i oznaczyć je (owijki) imieniem, nazwiskiem i klasą. Ćwiczenia można podpisać na okładce.
  1. Uczeń powinien użytkować podręczniki zgodnie z ich przeznaczeniem i przechowywać je chroniąc przed zabrudzeniem lub zalaniem. Nie może po nich pisać, rysować, podkreślać tekstu, wycinać, zaginać stron. Płyty dołączone do podręczników muszą być zwrócone w dobrym stanie. Za umyślne niszczenie podręcznika uczeń może otrzymać punkty ujemne zgodnie z regulaminem zachowania w części dotyczącej poszanowania mienia szkolnego. 
  1. Jeśli wypożyczone podręczniki zostaną zagubione lub zniszczone, rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są je odkupić.
  1. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie  trwania roku szkolnego, zobowiązany jest oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki.
  1. Uczeń, który nie zwróci podręczników w wyznaczonym przez bibliotekę terminie może otrzymać punkty ujemne zgodnie z regulaminem zachowania w części dotyczącej rozliczenia z biblioteką szkolną.
  1. Sprawy sporne dotyczące podręczników będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły.
Skip to content