O SZKOLE

Historia Gimnazjum

Uchwałą z dnia 10 marca 1999 roku, Rada Miejska w Mosinie powołała gimnazjum w tym mieście. Na jego siedzibę organ prowadzący wskazał budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 75. Budynek ten został oddany do użytku w 1967 roku, rozbudowano go w latach 1994 – 1995. Obiekt ten posiada 29 izb lekcyjnych, 2 sale gimnastyczne, 2 pracownie komputerowe z łączem internetowym, stołówkę, świetlicę, bibliotekę wraz z czytelnię. Organizacyjnie w skład gimnazjum wchodziły jeszcze dwa oddziały zamiejscowe w Daszewicach i Pecnej.
W pierwszym roku działania gimnazjum było 363 uczniów i 54 nauczycieli; w drugim 749 uczniów i 72 nauczycieli oraz w trzecim – 1 083 uczniów i 92 nauczycieli. Nasze gimnazjum stara się promować nauczanie języków obcych,  informatyki, samorządność uczniowską, organizację ciekawych imprez i uroczystości. Uczniowie mają możliwość wykazania się swoimi zainteresowaniami w kołach zainteresowań, licznych konkursach przedmiotowych i olimpiadach, organizowanych przez szkołę. Dnia 11 października 2002 r. z inicjatywy Zarządu Rady Rodziców gimnazjum nadano sztandar oraz imię Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, twórcy Rzeczypospolitej Mosińskiej w maju 1848 r.

Patron Gimnazjum

Jakub Krauthofer Krotowski urodził się 28 lipca 1806 r. w Bninie. Po otrzymaniu starannego wykształcenia, będąc wziętym adwokatem, domagał się równych praw dla Polaków i Niemców, niepodległości Polski. W 1848 r. aktywnie włączył się w działalność Komitetu Narodowego. Zdecydowanie popierał walkę zbrojną. 3 maja 1848 r., w 57 rocznicę ogłoszenia Konstytucji 1791 r., Krotowski proklamował na rynku Rzeczypospolitą Mosińską. Burmistrzem mianował nauczyciela Wojciecha Rosta. Rzeczypospolita Mosińska upadła po bitwie pod Rogalinem 8 maja 1848 r. Władze pruskie uwięziły Krotowskiego w cytadeli poznańskiej. Po zwolnieniu, jako poseł polski w sejmie pruskim, niezłomnie domagał się niepodległości Polski. Niestety nie było mu dane tego doczekać. Zmarł 4 sierpnia 1852 r. mając zaledwie 46 lat.

24 października 2000 r., na zebraniu plenarnym Rady Rodziców gimnazjum Pani Marzena Czernik, przewodnicząca Zarządu, zaproponowała, aby gimnazjum posiadało swój sztandar. Propozycja została przyjęta. 13 grudnia 2000 r. pozytywnie ustosunkował się do wniosku zespół kierowniczy gimnazjum. 29 sierpnia 2001 r. powyższe zostało zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną. 26 listopada 2001 r. Rada Pedagogiczna uchwałą nr 4/2/2001/02 zatwierdziła propozycję nadania sztandaru oraz imienia Jakuba Krauthofera Krotowskiego. Podobną opinię wyrazili przewodniczący oddziałów na zebraniu 20 grudnia 2001 r. Zarząd Miejski w Mosinie pismem z dnia 27 grudnia 2001 r. zaakceptował propozycję nadania sztandaru i imienia, a Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę 26 września 2002 r.

„…Sztandar i Patron będą naszymi symbolami, czynnikami jednoczącymi, wzorami postępowania dla naszej młodzieży i przyszłych pokoleń…”

Skip to content