KRYSTYNA MIŁOBĘDZKA

Zapraszamy do udziału w gminnym konkursie „Znamy poetów z Wielkopolski”. W roku szkolnym 2016/2017 konkurs poświęcony jest Krystynie Miłobędzkiej – poetce i dramatopisarce z Puszczykowa. Po jej twórczość sięgają zarówno teatry jak i osoby kontemplujące otaczającą nas rzeczywistość. Konkurs jest okazją poznania twórczości niezwykłej i oryginalnej niedającej się zaklasyfikować do żadnego nurtu literackiego.
Niech poniższe słowa stanowią zachętę do zgłębienia sensu poetyckiego języka pisarki:

Należy do rodziny tych poetów, którzy wierzyli, wierzą i będą wierzyć, że bez odnowy języka nie da się odnowić wyobraźni poetyckiej. Przodków ma wśród tych, którzy torturowali język, by zmusić go do wypowiedzenia pierwszego słowa świata
lub „mówiącego bezsłowia”.

(Tymoteusz Karpowicz, Metafora otwarta. O poezji Krystyny Miłobędzkiej)

Szczegóły konkursu określa regulamin i załączniki.

ORGANIZATORZY:

Koordynatorzy:

Dyrektor Zespołu Szkół: Alicja Trybus
Wicedyrektor: G.Koralewska
M. Dominiczak
W. Szubarga

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu pod hasłem: „Znamy poetów z Wielkopolski” jest Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera – Krotowskiego w Mosinie ul. Sowiniecka 75 (email: sekretariat@sp2mosina.edu.pl).
2. Adresatem konkursu są Gimnazja z terenu Gminy Mosina.
3. Konkurs dotyczy poetów związanych z Wielkopolską.
4. W roku szkolnym 2016/2017 organizator proponuje uczestnikom konkursu skupienie się na życiu i twórczości Krystyny Miłobędzkiej oraz recytacji jej utworów.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów – etapu szkolnego podzielonego na dwie części oraz etapu gminnego podzielonego na dwie części (w etapie gminnym obie części odbywają się tego samego dnia).
6. Etap szkolny dotyczyć będzie ogólnych informacji oscylujących wokół życia i twórczości Krystyny Miłobędzkiej oraz recytacji jej utworów.
7. W etapie szkolnym (I część konkursu) uczniowie udzielą pisemnych odpowiedzi na zaproponowane przez organizatora konkursu pytania. W etapie gminnym (międzyszkolnym) podobnie. Zasady etapu szkolnego i gminnego określa Załącznik nr 1.
8. W etapie szkolnym (II część konkursu) miłośnicy poezji wezmą udział w konkursie recytatorskim. Zasady etapu szkolnego i gminnego konkursu recytatorskiego określa Załącznik nr 3
9. Do gminnego etapu konkursu szkoły wyznaczą pięcioosobowe zespoły (uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów za test w etapie szkolnym + 2 uczniów reprezentujących szkołę jako recytatorzy ).
10. Do I części etapu gminnego konkursu trzyosobowe drużyny przygotowują prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości Krystyny Miłobędzkiej.
11. Zasady I części konkursu w etapie gminnym określa Załącznik nr 2.
12. Podczas II części etapu gminnego konkursu jego uczestnicy przygotowują recytację wybranego utworu Krystyny Miłobędzkiej. Zasady II części konkursu w etapie gminnym określa Załącznik nr3.
13. I i II część etapu gminnego odbędzie się w ZS w Mosinie 31.03.2017 r. o godz. 9.00
14. Szkoły wyrażające wolę wzięcia udziału w konkursie proszone są o poinformowanie o tym fakcie organizatora do 15. 12. 2016 roku na adres sekretariat@sp2mosina.edu.pl.
15. Podczas etapu gminnego konkursu przyznane zostaną: I, II, III miejsce dla poszczególnych drużyn za prezentacje multimedialne.
16. Podczas etapu gminnego przyznane zostaną: I, II, III miejsce dla indywidualnych uczestników konkursu za recytację utworów Krystyny Miłobędzkiej.
17. Poszczególne konkursy są punktowane, szczegółowe informacje zawierają załączniki.
18. Suma punktów uzyskanych za test (etap szkolny), prezentacje multimedialne (etap gminny), recytacje (etap gminny) zadecyduje o przyznaniu Grand Prix głównemu zwycięzcy (drużynie).
19. O ostatecznych wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w dniu, w którym odbędzie się etap gminny.

Złącznik nr 1

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości K. Miłobędzkiej „Znamy poetów z Wielkopolski”

1. W etapie szkolnym uczniowie udzielą pisemnych odpowiedzi na zaproponowane przez organizatora konkursu pytania.
2. Podczas przygotowań do etapu szkolnego uczniowie mogą skorzystać z następujących pozycji:
O poetce:
http://culture.pl/pl/tworca/krystyna-milobedzka (wraz z odnośnikami: http://culture.pl/pl/dzielo/krystyna-milobedzka-dwanascie-wierszy-w-kolorze
http://culture.pl/pl/dzielo/krystyna-milobedzka-imieslowy
http://culture.pl/pl/wydarzenie/silesius-dla-krystyny-milobedzkiej
http://culture.pl/pl/wydarzenie/12-wierszy-w-kolorze-pudelko-z-wierszami-krystyny-milobedzkiej)
http://www.poznań.pl/mim/kultura/news/varia,c,6/dlaczego-kochamy-milobedzka,52564.html
http://pisarki.wikia.com/wiki/Krystyna_Mi%C5%82ob%C4%99dzka

Fragmenty 10 książek:
http://portliteracki.pl/przystan/leksykon/autor/krystyna_mi%C5%82ob%C4%99dzka/teksty/ksiazki/

Wiersze (Załącznik 4):
[zapisana w świadectwie chrztu…]
[obieram kartofle…]
[od kiedy jestem…]
matka
[Jestem…]
[rozbierz się z Krystyny…]

Organizator konkursu zobowiązuje się nadesłać test z pytaniami do Gimnazjów z Gminy Mosina w terminie umożliwiającym przygotowanie się do testu uczestnikom konkursu.
1. Do testu dołączony zostanie klucz odpowiedzi, który ułatwi sprawdzającym zweryfikowanie poprawności uczniowskich odpowiedzi.
2. Do gminnego etapu konkursu szkoły wyznaczą trzyosobowy zespół (uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów w etapie szkolnym).
3. Wyniki etapu szkolnego należy przesłać na adres organizatora konkursu do dnia 18.02.2017r. podając następujące dane: imię i nazwisko opiekuna etapu szkolnego, imiona i nazwiska reprezentantów szkoły, oddział, do którego poszczególni uczniowie uczęszczają, łączną ilość punktów uzyskanych przez uczestników konkursu.

W II etapie (międzyszkolnym) konkursu poetyckiego obowiązuje znajomość pozycji wykorzystanych w etapie szkolnym oraz:
a) artykułów:
• wywiady: http://portliteracki.pl/przystan/leksykon/autor/krystyna_mi%C5%82ob%C4%99dzka/teksty/rozmowy/
• recenzja Leszka Szarugi z książki zbierane, gubione Krystyny Miłobędzkiej:
http://portliteracki.pl/przystan/teksty/dochodzenie-do-wiersza/
• esej Adama Poprawy towarzyszący premierze książki zbierane, gubione (1960-2010) Krystyny Miłobędzkiej: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/definiujac-poezje/

• artykuł Joanny Krenz o tomiku Dwanaście wierszy w kolorze http://www.dwutygodnik.com/artykul/3413-krystyna-milobedzka-dwanascie-wierszy-w-kolorze.html

• http://silesius.wroclaw.pl/2015/10/21/wiersze-milobedzkiej-na-murach/

• http://longplay.blox.pl/2013/08/Odsloniecie-muralu-w-Puszczykowie-Krystyna.html

• http://biuroliterackie.pl/autorzy/krystyna-milobedzka-3/news /

b) wierszy Krystyny Miłobędzkiej z etapu szkolnego oraz utwory udostępnione przez organizatora (Załącznik 4);

c) pojęć:
metafora, neologizm, synonim, antonim, apostrofa, prozaizm, onomatopeja, porównanie, epitet, epifora, animizacja (ożywienie), anafora, ironia, stylizacja, podmiot liryczny, antyteza, powtórzenie, personifikacja (uosobienie), hiperbola, oksymoron, synekdocha;

d) szczegółowych informacji na temat życia i twórczości Krystyny Miłobędzkiej.

Poniższe NAGRANIA stanowią materiał uzupełniający (WARTO!) :
• Krystyna Miłobędzka – poetka paradoksalna
http://www.polskieradio.pl/8/402/Artykul/843311,Krystyna-Milobedzka-poetka-paradoksalna
• 80. urodziny Krystyny Miłobędzkiej http://www.polskieradio.pl/8/195/Artykul/624488/

• http://portliteracki.pl/porttv/archiwum/?order=DESC&kategoria=kartoteka-auto-row&meta_key=autor_show&meta_value=Krystyna%20Mi%C5%82ob%C4%99dzka&autor=m#kartoteka-autorow

Załącznik nr 2

Prezentacja multimedialna dotycząca życia i twórczości Krystyny Miłobędzkiej

Konkurs na prezentację multimedialną dotyczy życia i twórczości Krystyny Miłobędzkiej.

Cele konkursu
1. Pogłębienie wiedzy na temat życia i twórczości Krystyny Miłobędzkiej.
2. Doskonalenie umiejętności pracy z multimediami.

Regulamin konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczestników I części etapu gminnego konkursu: „Znamy poetów z Wielkopolski”.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości Krystyny Miłobędzkiej składającej się z tekstu i grafiki.
3. Uczniowie są zobowiązani, by przygotować nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 slajdów.
4. Komisja konkursowa zwracać będzie uwagę na:
– poziom redakcyjny pracy (jasność formułowania myśli, poprawność stylu, zwięzłość),
– poprawność pod względem ortograficznym,
– estetykę pracy,
– oryginalność rozwiązania, pomysłowość w przedstawieniu tematu.
5. Opisane prace (nazwa szkoły imiona i nazwiska wykonawców prezentacji, nazwisko opiekuna, klasa) należy przesłać na płycie CD do 18.02.2017 roku na adres: Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75 z dopiskiem „Znamy poetów z Wielkopolski” (KARTA ZGŁOSZENIA).

Postanowienia końcowe
1. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje posta-nowienia niniejszego regulaminu.
2. Zespoły uczniowskie otrzymują punkty: 10 p. I miejsce, 7 p. II miejsce, 5 p. III miejsce.
3. Komisja konkursowa ma prawo nie przyznać I miejsca, jeżeli prace konkursowe nie będą prezentowały określonego regulaminem poziomu.
4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane publicznie podczas uroczystości podsumowującej konkurs (etap gminny).

Załącznik nr 3
Konkurs recytatorski

1. Na konkurs każdy z uczestników przygotowuje recytację wybranego przez siebie utworu Krystyny Miłobędzkiej (wiersza lub fragmentu sztuki ze zbioru „Gdzie baba siała mak. Gry słowne dla teatru”. W razie problemów z dostępem do utworów K. Miłobędzkiej uczestnicy konkursu recytatorskiego mogą skorzystać z poniższego wyboru wierszy. (Załącznik 4).
2. Etap gminny poprzedzony zostanie etapem szkolnym. W etapie gminnym szkołę reprezentować będzie zdobywca I miejsca.
3. Recytacja utworu nie może przekroczyć 5 minut.
4. Komisja oceniająca zwracać będzie uwagę na stopień opanowania tekstu, kulturę słowa, ogólny wraz artystyczny.
5. Recytację oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.
6. Za I miejsce uczestnik konkursu otrzyma 10 p., za II miejsce uczestnik konkursu otrzyma 7p., za III miejsce uczestnik konkursu otrzyma 5 p.
7. Informacje dotyczące zwycięzcy etapu szkolnego należy przesłać na adres organizatora konkursu, uwzględniając następujące dane: imię i nazwisko ucznia oraz oddział, do którego uczęszcza, nazwisko opiekuna etapu szkolnego.
8. Dane przesłać należy na adres: Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75 do 18.02.2017 r. (KARTA ZGŁOSZENIA)
9. Etap gminny konkursu (I i II cz.) odbędzie się w ZS w Mosinie.

Postanowienia końcowe
1. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Uczniowie otrzymują punkty: 10 p. I miejsce, 7 p. II miejsce, 5 p. III miejsce.

Uwaga!
Spis tytułów wierszy poetki można znaleźć na http://biuroliterackie.pl/ksiazki/zbierane-gubione-3/spis-tresci /

Załącznik 4

• WIERSZE DO ETAPU SZKOLNEGO:

(zapisana w świadectwie chrztu…)
zapisana w świadectwie chrztu, wpisana na listę uczniów, przypisana do szczotek i pralki, skreślona wypisana (skąd?)
córko matko żono, niedzielna pisarko, łyżeczko po literze, literko po łyżeczce
(notuje to na niepotrzebnych kopiach maszynopisów i po drugiej stronie kwitów za gaz, nie wierzy żeby przetrwało dłużej od tamtego po tamtej stronie, ale chciałaby wreszcie przeczytać coś prawdziwego o sobie)

(obieram kartofle…)
obieram kartofle, głaszczę cię po głowie, podnoszę listek z ziemi, zapalam światło, zapalam papierosa, chwytam klamkę, wyjmuję bilet tramwajowy
nie spiesz się tak, za prędko siwiejesz
biegnij biegnij, tyle twojego co zakłuje w piersiach

(od kiedy jestem…)

od kiedy jestem
cząstką domu
cząstką dziecka
cząstką jednego nieskończonego zdania, cząstka to moje największa
imię
cząstka śmierci cząstka życia, przyzwyczajenia powtórzenia łzy
w samą porę, tej sukni coraz więcej na mnie
cały ojciec, kto te wianuszki haftował
tamte jaśniutkie włosy
cząstką śmierci (śmierć cząstką życia) dobrze że go tak zawsze ma-
my przed oczami, córki w duże lekkie kwiaty, teraz już same lekkie
kwiaty, zabierz mnie stąd
matka
Jesteś – moje gniazdo na pamięć, naszej ciemności trawa wspólna, z siebie tajemnej dałaś mi wyjść, okruch mroczny w wirowanie światła.
Ty nie znasz swej wielkości, twoje ziarno niepojęte, nam na kiełek w głębi ciebie porzucone. Jesteś – między nasieniem i głodem, jesteś – ogród przybywający tobą bez tchu.
Stworzenia twoje znaczysz żarem, w siebie nachylasz czarne złoża, nimi spłonęłaś do sosen do sarny, teraz wybuchają z ciebie, pierwszym ogniem liżą twoje ślady, w pióropuszach stajesz i w skrzydłach.
Jesteś – drzewem w owocu zanim pąkiem, kwiatem jeszcze korzeniem, zaczynem, pęknięciem w kamieniu, własnym chwytem z dna, czy czułaś wszystko?
Jesteś wokół mnie, kiedy nazwać cię nie potrafię, pierwszy liść pokazałaś, rozwarłaś lato na upał i cień a we mnie były złączone, jesienie swoje dźwigasz, a mnie lęk o czerwie o czerwienie, coraz ciaśniej w serce. I nie umiem ciebie z mojej zimy wyprowadzić.
Biegło uwięzło Twoje w Tobie zaplątane, Ty Ciebie moje w krąg swój rozpoczynasz, nieustający krąg swój zataczasz we mnie, wieczny szelest.
(Jestem…)
Jestem. Współżywa, współczynna, współwinna. Współ-
zielona, współdrzewna. Współistnieję. Ty jeszcze nie wiesz
co to znaczy. Obdarowana przenikaniem. Znikam jestem.
Współtrwam (z Tobą) w tym szklistym dniu (z tym szklistym
dniem w którym znikam) który znika ze mną tak lekko. Nie
wiem co to znaczy. Współotwarta z oknem, współpłynna
z rzeką. Jestem żeby wiedzieć znikam? Znikam żeby wiedzieć
jestem? Cała ale całej nigdzie nie ma. Współprzelatująca,
współniebna. Pół wieku żyłam po to

(rozbierz się z Krystyny…)

rozbierz się z Krystyny
z dziecka matki kobiety
lokatorki kochanki turystki żony
zostaje rozbieranie
smugi zrzucanych ubrań
lekkie ruchy, nic więcej

• WIERSZE DO ETAPU GMINNEGO (z tego ZAŁĄCZNIKA):
Wiersz drzewo – str. 3
(zgubiona i przywiązana…) – str. 13
(te dwie my stare dziewczynki…) – str. 15
(mnie małej…) – str. 21
(kurtyna, trud odsłaniania…) – str. 37

Pozostałe utwory stanowią propozycje wierszy, które można wykorzystać w konkursie recytatorskim (w razie problemów z dostępem do utworów poetki).

Skip to content