Komunikat dyrektora

                                                                                                     Mosina, 16.12.2021 r.

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie informuje, że szkoła w okresie od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r. będzie funkcjonowała zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

 1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 09 stycznia 2022 r. szkoła będzie funkcjonowała w ograniczonym zakresie, klasy I-VIII przechodzą na nauczanie zdalne.
 2. Oddziały przedszkolne kontynuują naukę stacjonarną zgodnie z obowiązującym planem i zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w procedurach bezpieczeństwa w szkole podczas pandemii.
 3. Klasy 1-8 kontynuują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg obowiązującego planu. Zdalne nauczanie dobywa się tak jak wcześniej na platformie Office 365 w aplikacji Teams. Lekcje trwają 45 minut. W klasach I-III nauczyciele pracują zgodnie z planem, planując dłuższe przerwy w trakcie zajęć,
 4. W dniach od 20 grudnia 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. oraz od 03 stycznia 2022 r. do 07 stycznia 2022 r. zajęcia wspomagające oraz rewalidacyjne będą odbywały się na terenie szkoły.
 5. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością, którzy nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uczniowie ci będą mogli korzystać na terenie szkoły z zajęć zdalnych prowadzonych przez nauczycieli dla całej klasy.
 6. Na pisemny wniosek rodziców uczniów z klas I-III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom (oboje rodziców pracuje) w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r. jest możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych w szkole. Dyrektor szkoły umożliwia tym dzieciom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 7. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły tj. od 20 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. oraz od 03 stycznia 2022 r. do 07 stycznia 2022 r. mogą odbywać się konsultacje indywidulane lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 8. W powyższym czasie na terenie szkoły mogą odbywać się konkursy, olimpiady i turnieje.
 9. Zajęcia dla uczniów, którzy pracują z nauczycielem współorganizującym proces kształcenia, będą odbywać się na terenie szkoły.
 10. Biblioteka szkolna w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły otwarta jest w godzinach od 8.00-15.00, w wtorki od 8.00- 16.00.
 11. Praca psychologa i pedagogów odbywa się według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły w zakładce „Pedagog i psycholog” (Załącznik nr 1 w zarządzenia).
 12. W ww. okresie nie ma szkolnych dowozów dla uczniów klas 1-8.

 

 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 

                                                                                             Dyrektor szkoły Alicja Trybus

Skip to content