Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo, 

Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2023/2024. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na dany rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na rok szkolny 2023/2024 prosimy o terminowe składanie kart tj. do 08 września 2023 r. Niedotrzymanie terminu zapisu może spowodować, że dziecko nie będzie mogło rozpocząć korzystania ze świetlicy wraz z początkiem roku szkolnego. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  klasy 1-8 – plik do pobrania 

KARTA ZGŁOSZENIA oddziały przedszkolne – plik do pobrania

 

Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024: 

  1. Karty zapisu należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wypełnić oraz złożyć osobiście u kierownika świetlicy lub wrzucić do skrzynki podawczej szkoły. Karty do skrzynki podawczej należy złożyć w kopercie z dopiskiem Karta Zgłoszenia do świetlicy. 

 

Prosimy nie wysyłać kart zapisu drogą elektroniczną. 

  UWAGA! 

Przyjmowane są tylko kompletnie wypełnione dokumenty, podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.  

 

2. Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia, oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej, oraz że zapoznał się z klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez szkołę. 

3. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
a) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
b) pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci,
c) korzystające z publicznych środków komunikacji w czasie dojazdu do szkoły i powrotu,
d) będące uczniami klas I-III,
e) będące uczniami klas IV-VIII, 

4. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły. 

5. Wnioski i prośby indywidualne o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego rozpatruje Dyrektor SP nr 2 w Mosinie. 

6. Przed wypełnieniem karty zgłoszeniowej do świetlicy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z:
–  regulaminem świetlicy,
– informacjami na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy szkolnej,
–  klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

Skip to content