Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo oraz Drodzy Uczniowie klas ósmych, proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą Egzaminu Ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  przedmiot termin
 

TERMIN GŁÓWNY

Język polski 24 maja 2022 r. (wtorek) godz. 09:00
Matematyka 25 maja 2022 r. (środa) godz. 09:00
Język obcy nowożytny (angielski/niemiecki) 26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 09:00
 

TERMIN DODATKOWY

Język polski 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) godz. 09:00
Matematyka 14 czerwca 2022 r. (wtorek) godz. 09:00
Język obcy nowożytny (angielski/niemiecki) 15 czerwca 2022 r. (środa) godz. 09:00

 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

  1. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
  2. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

czas trwania (w minutach)
arkusz standardowy przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu* arkusze w formie dostosowanej arkusz dla cudzoziemców
Język polski

120

do 180

Matematyka

100

do 150

Język obcy nowożytny (angielski/niemiecki)

90

do 135

90

 

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wilcza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut)

 

  • Wyniki
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 8 lipca 2022 r.

 

 ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%202022%20Informacja.pdf

Skip to content