Informacja o wpisie wolontariatu na świadectwo szkolne

Informujemy, że Dyrektor Szkoły ustalił zasady wpisywania wolontariatu na świadectwie szkolnym, które brzmią następująco: „Wpis o woluntariacie na świadectwie szkolnym otrzymuje uczeń, który: brał udział w co najmniej trzech akcjach wolontariatu szkolnego lub pozaszkolnego, albo systematycznie i długoterminowo udzielał się na rzecz środowiska szkolnego lub lokalnego”.