Regulamin korzystania z podręczników i ćwiczeń w roku szkolnym 2018/2019

Regulamin korzystania z podręczników i ćwiczeń w roku szkolnym. 2018/2019

 1. Na początku roku szkolnego są uczniowi wypożyczone podręczniki zakupione w ramach dotacji, obowiązujące w danej klasie. Ćwiczenia objęte dotacją otrzymuje uczeń na własność . Termin odbioru podręczników i ćwiczeń podaje uczniom wychowawca.
 2. Odbiór podręczników i ćwiczeń uczeń (wychowawca w kl. I – III SP) potwierdza swoim podpisem na specjalnej liście.
 3. Po otrzymaniu podręczników uczeń/rodzic powinien podpisać je czytelnie długopisem lub piórem.
 4. Uczeń ma obowiązek założyć na otrzymane podręczniki okładki. Powinien je użytkować i przechowywać zgodnie z przeznaczeniem oraz chronić przed zabrudzeniem lub zalaniem. Nie może po nich pisać, rysować, podkreślać tekstu, wycinać, zaginać stron.
 5. Za umyślne niszczenie podręcznika uczeń może otrzymać punkty ujemne zgodnie z regulaminem zachowania w części dotyczącej poszanowania mienia szkolnego.
 6. Jeśli wypożyczone podręczniki zostaną zagubione lub zniszczone, rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są je odkupić.
 7. Podręczniki są wypożyczone uczniowi na jeden rok szkolny i muszą zostać zwrócone zgodnie harmonogramem, który poda biblioteka szkolna.
 8. Płyty dołączone do podręczników muszą być zwrócone wraz z podręcznikiem w dobrym stanie.
 9. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku trwania roku szkolnego, zobowiązany jest oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki.
 10. Uczeń, który nie zwróci podręczników w wyznaczonym terminie może otrzymać punkty ujemne zgodnie z regulaminem zachowania w części dotyczącej rozliczenia z biblioteką szkolną.
 11. Sprawy sporne dotyczące podręczników będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły.